Ochrana osobných údajov

MUDr. Jana Kolenová

Gerlachovská 30

040 01 Košice-Sever

IČO: 35236388

 

si váži vaše súkromie, a preto prijala ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. Vaše osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, ani postupované do tretích krajín.

Osobné údaje o vás sú spracovávané a bezpečne ukladané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, z dôvodu evidovania absolvovaných seminárov a z dôvodu zasielania informácií o ďalších pripravovaných kurzoch a seminároch. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje, môžete si písomne alebo elektronicky uplatniť nasledovné práva: 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo byť informovaný o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané.  Ak áno, máte právo na prístup k týmto údajom v rozsahu: účel, doba a kategórie spracúvaných osobných údajov. Ďalej máte právo vedieť, či vaše osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti osoby, ktorá žiada o prístup k jej osobným údajom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov o vašej osobe a doplnenie chýbajúcich údajov, v prípade, že spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Máte právo požiadať i vymazanie tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na tie účely, na ktoré sa pôvodne získali a spracúvali. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje dočasne blokovať, teda zamedziť prístup používateľa ku všetkým alebo k vybraným osobným údajom, máte právo o to požiadať.

Právo na prenos osobných údajov

Ak si želáte, aby sme vaše osobné údaje preniesli k ďalšiemu, vami určenému prevádzkovateľovi v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, môžeme tak urobiť na základe vašej žiadosti, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné, technické, ani iné prekážky.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov alebo s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho osobného alebo súkromného života informujte nás o tom a požiadajte o vysvetlenie. Vaše osobné údaje nebudeme môcť spracúvať, kým nepreukážeme oprávnenosť ich spracúvania, ktorá prevažuje nad vašimi právami alebo záujmami.

Právo na nesúhlas s výlučne automatizovaným spracúvaním osobných údajov a profilovaním

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

Máte právo byť bez zbytočného odkladu informovaný o tom, ak by z našej strany došlo k neúmyselnému porušeniu ochrany vašich osobných údajov spôsobom, ktorý by viedol k vysokému riziku ohrozenia práv fyzickej osoby.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Dr. Jana Kolenová, SAKHom.

klasická homeopatka s praxou v Košiciach 

0905 503 982

jana.kolenova@gmail.com